Pravila


PRAVILA XII. PITAMIČEVEGA TEKMOVANJA
ŠTUDENTOV PRAVA 2023/2024


Pravila v Wordovi datoteki se nahajajo tukaj.


 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1.1. Pitamičevo tekmovanje študentov prava (v nadaljevanju: tekmovanje) organizira Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. K sodelovanju  povabi Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, Evropsko pravno fakulteto Nove univerze in druge pravne institucije.

 1.2. Cilj tekmovanja je zagotoviti možnosti in spodbujati študente prava, da razvijajo sposobnosti pravne interpretacije, argumentacije ter javnega nastopanja, se podrobneje spoznajo s temeljnimi elementi ustavnega prava in teorije prava ter se podrobneje seznanijo s potekom ustavnosodnega odločanja pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustavno sodišče).

 1.3. Pisni izdelki morajo biti plod samostojnega dela članov ekipe.

 1.4. Pomoč oseb, ki niso člani ekip, in je namenjena zgolj članom ekipe ter bi pomembno vplivala na vsebino pisnih izdelkov ali ustnega nastopa, ni dovoljena. Za takšno pomoč se ne šteje pridobivanje podatkov o dejstvih, vezanih na primer.

 1.5. Prepovedana je tudi uporaba računalniških programov (ChatGPT, Bard, HuggingChat, Bing AI, Sparrow, YouChat, Chatsonic, OpenAI Playground ipd.), ki bi delno ali v celoti izdelali pisni izdelek ekipe.

1.6. V okviru tekmovanja ekipe tekmujejo v pisanju in ustnemu predstavljanju vloge pred Ustavnim sodiščem in odgovora nanjo.

 1.7. Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in ustnega dela.

 1.8. V pisnem delu mora vsaka od ekip pripraviti vlogo pred Ustavnim sodiščem (tj. pobudo oz. zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti, ustavno pritožbo ali ustavno obtožbo (v nadaljevanju: memorandum) ter odgovor na zahtevo oz. pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti, ustavno pritožbo ali ustavno obtožbo (v nadaljevanju: odgovor na memorandum).

 1.9. V ustnem delu tekmovanja se ekipe pomerijo v ustnem zastopanju pobude oz. zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti ali ustavne pritožbe (memoranduma) in njenemu zavračanju (zastopanju odgovora na memorandum).

 1.10. Pri pisanju memoranduma in odgovora na memorandum ekipe upoštevajo dejansko stanje in pravni okvir, ki sta podana v primeru, objavljenem na spletni strani tekmovanja.

 1.11. Če v pravilih tekmovanja ali v objavljenem primeru ni določeno drugače, ekipe upoštevajo veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

 1.12. Tekmovalci lahko v svojih vlogah navajajo tudi druga resnična dejstva (statistične podatke, empirične raziskave ipd.), ne smejo pa navajati neresničnih (izmišljenih) dejstev.

 

 

2. DOLOČBE O TEKMOVALCIH IN EKIPAH

 

2.1. SPLOŠNO

 

 2.1.1. Na tekmovanju lahko sodeluje vsak študent I. in II. stopnje bolonjskega programa ali   enovitega petletnega programa na pravni fakulteti v Republiki Sloveniji, ne glede na status.

 2.1.2. Študenti se na tekmovanje prijavijo kot ekipa.

 2.1.3. Število ekip na tekmovanju ni omejeno.

 2.1.4. Udeležba na tekmovanju je brezplačna.

 

2.1.5. Na tekmovanju ne smejo sodelovati člani Organizacijskega odbora tekmovanja in morebitni drugi sodelavci Organizacijskega odbora.

 

2.2. PRIJAVA EKIP

 

2.2.1. Ekipa je sestavljena iz treh študentov.

2.2.2. Ekipa se prijavi z oddajo pravilno izpolnjene prijavnice in zahtevanih prilog, ki so objavljeni na spletni strani tekmovanja. Prijava je dokončna, ko Organizacijski odbor prejme prijavnico in zahtevane priloge.

2.2.3. Prijavnica in zahtevane priloge morajo biti poslane po priporočeni pošti na naslov »Pitamičevo tekmovanje študentov prava, Pravna fakulteta UL, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana« s pripisom »Prijava na XII. Pitamičevo tekmovanje«, do izteka roka, ki je določen v koledarju dogodkov in je objavljen na spletni strani tekmovanja.

2.2.4.Prijavo se lahko pošlje tudi po elektronski pošti na uradni elektronski naslov tekmovanja do izteka roka, ki je določen v koledarju dogodkov in je objavljen na spletni strani tekmovanja. V tem primeru morajo biti prijavni obrazec in zahtevane priloge elektronsko podpisane (kjer se takšen podpisa zahteva).

2.2.4 Prijavnici morajo biti priložene:

- kopije potrdil o vpisu ali potrdilo fakultete, da so člani ekipe vpisani na fakulteto,

- izjava o samostojnem delu in o seznanjenosti s pravili tekmovanja, ki jo podpišejo vsi člani ekipe.

 

2.3. VLOGE V EKIPI

2.3.1. Člani ekipe si lahko porazdelijo delo pri pripravi memoranduma in odgovora na memorandum po lastni presoji.

2.3.2. Če se ekipa uvrsti na ustni del tekmovanja, morajo kot govorci nastopiti vsi člani ekipe. Iz posebej utemeljenih razlogov, ki jih člani ekipe niso mogli predvideti vnaprej, nanje niso imeli vpliva in so nastali po prijavi na tekmovanje, lahko Organizacijski odbor dovoli, da je ekipa na ustnih nastopih prisotna v nepopolni zasedbi. Prošnjo mora ekipa Organizacijskemu odboru podati takoj, ko tak razlog nastopi. Iz utemeljenih razlogov lahko Organizacijski odbor dovoli tudi, da posamezen tekmovalec ne nastopi kot govorec. Prošnjo mora tekmovalec podati vsaj teden dni pred ustnim nastopom, v primeru nepredvidenega opravičljivega razloga, ki nastane kasneje, pa takoj, ko tak razlog nastopi.

2.3.3. Ekipa določi enega od članov za kontaktno osebo, ki bo predstavnik ekipe v razmerju do Organizacijskega odbora (npr. pri pošiljanju pisnih izdelkov ter prejemanju obvestil v zvezi s tekmovanjem). Pri morebitnih priznanjih in nagradah se vse člane ekipe obravnava enako.

 

2.4. SPREMEMBA SESTAVE EKIPE

2.4.1. Ekipe po zaključeni prijavi ni mogoče spreminjati.

2.4.2. Organizacijski odbor lahko v posebej utemeljenih primerih izjemoma dopusti spremembo ekipe po zaključeni prijavi.

2.4.3. V primeru izstopa člana iz ekipe lahko ekipa na tekmovanju še naprej sodeluje le, če nemudoma po izstopu svojega člana predlaga vstop druge osebe in če Organizacijski odbor s tem soglaša. V tem primeru ekipa Organizacijskemu odboru nemudoma pošlje novo prijavnico in dodatno, s strani novega tekmovalca podpisano izjavo o samostojnem delu in o seznanjenosti s pravili tekmovanja.

 

2.5. IME EKIPE IN ANONIMNOST

2.5.1. Identiteta članov ekipe ostane do konca pisnega dela tekmovanja znana le tistim članom Organizacijskega odbora, ki ju izmed svojih članov, ki niso ocenjevalci, imenuje Organizacijski odbor. Organizacijski odbor lahko imenuje največ tri takšne člane (šifranti).

2.5.2. Ob prijavi ekipe šifranti vsaki ekipi dodelijo ime, ki se za ekipo uporablja v vseh postopkih ocenjevanja. Ime morajo varovati kot tajnost do razglasitve rezultatov pisnega dela tekmovanja.

2.5.3. Ekipe vse do razglasitve rezultatov pisnega dela tekmovanja ocenjevalcem ali drugim osebam ne smejo razkriti:

- imen članov ekipe,

- pripadnosti fakulteti, na katero so vpisani člani ekipe (npr. z navedbo kraja, v   katerem je bil izdelek napisan),

- letnika, v katerega so vpisani člani ekipe,

- kraja šolanja ali prebivanja ali

- katerekoli druge okoliščine, iz katere bi bilo mogoče razbrati, za katero ekipo gre ali iz katere pravne fakultete prihajajo njeni člani.

2.5.4. Če Organizacijski odbor ugotovi, da pisni izdelek krši pravilo, določeno v točki 2.5.3., iz pisnega izdelka odstrani podatke, ki bi utegnili razkriti identiteto ekipe, članov ekipe ali pripadnosti pravni fakulteti in ekipo kaznuje z odvzemom največ 10 točk, če pa to ni mogoče, lahko ekipo izključi iz tekmovanja.

2.5.5. Če Organizacijski odbor ugotovi, da je ekipa kako drugače kršila pravilo, določeno v točki 2.5.3., lahko ekipo kaznuje z odvzemom do 20 točk. Če oceni, da je bila kršitev namerna in da bi lahko ocenjevalci zato ugotovili, kdo so člani ekipe, katere anonimiziran izdelek ocenjujejo, lahko ekipo izključi iz tekmovanja.

2.5.6. Ocenjevalci prejmejo pisne izdelke z imenom ekipe, iz katerega ne bodo razvidni osebni podatki članov ekip ali njihova pripadnost določeni pravni fakulteti.

2.5.7. Po razglasitvi rezultatov pisnega dela tekmovanja Organizacijski odbor na spletni strani tekmovanja objavi, kateri študenti so sodelovali na tekmovanju in v kateri ekipi.

2.5.8. Po zaključku tekmovanja se lahko na spletni strani tekmovanja in v zborniku tekmovanja objavijo pisni izdelki ekip.

2.5.9. Posnetek ustnega dela tekmovanja se lahko objavi na spletu.


3. PROŠNJA ZA POJASNILA

3.1. Prošnja za pojasnila se lahko nanaša na pravila, potek tekmovanja ali na primer, če nejasnosti ekipo ovirajo pri oblikovanju memoranduma ali odgovora na memorandum.

3.2. Vprašanja glede primera in razlage pravil lahko predstavnik ekipe lahko Organizacijskemu odboru pošlje kadarkoli.

3.3. Vprašanja glede vsebine primera je dopustno zastaviti le do (vključno) sedmega dneva pred rokom za oddajo pisnega izdelka.

3.4. Organizacijski odbor v razumnem času odgovori na prošnje za pojasnilo. Odgovor bo hkrati posredovan vsem sodelujočim ekipam in bo objavljen na spletni strani tekmovanja.

3.5. Na vprašanja tehnične narave in vprašanja, o katerih je Organizacijski odbor že odločal, odgovarja pooblaščeni član Organizacijskega odbora ob predhodnem posvetovanju s predsednikom Organizacijskega odbora.

3.6. Pritožba zoper odgovor Organizacijskega odbora ali pooblaščenega člana Organizacijskega odbora ni dovoljena.

  

4. PISNI DEL TEKMOVANJA

 

4.1. SPLOŠNO

4.1.1. V pisnem delu tekmovanja mora vsaka ekipa napisati memorandum, ki vsebuje zahtevo oz. pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti, ustavno pritožbo ali ustavno obtožbo, ter odgovor nanj.

 

4.2. OBLIKA IN STRUKTURA MEMORANDUMA

4.2.1. Jezik: Memorandum mora biti napisan v slovenskem jeziku.

4.2.2. Oštevilčenje strani: Memorandum mora biti oštevilčen v spodnjem desnem kotu strani. Naslovna stran mora biti oštevilčena kot prva stran.

4.2.3. Oblikovanje besedila: Besedilo mora biti napisano v pisavi Times New Roman, z velikostjo pisave 12, z razmikom med vrsticami 1,15 in z obojestransko poravnavo.

4.2.4. Navajanje: V besedilu mora biti navajanje oblikovano v skladu s pravili za objavo v Zborniku znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, dostopnimi na naslovu http://www.pf.uni-lj.si/knjiznica-in-zalozba/zzr/navodila-za-citiranje/, če ta pravila ne določajo drugače.

4.2.5. Opombe: Opombe na dnu strani so namenjene navajanju literature in virov.

4.2.6. Struktura pisnega izdelka: Memorandum mora imeti sledečo strukturo, pri čemer morajo biti navedeni sklopi medsebojno ločeni (vsak sklop se prične na novi strani):

 

1. Naslovna stran: na naslovni strani mora biti navedeno, da gre za »memorandum«. Naslovna stran se šteje za prvo stran memoranduma.

2. Kazalo: v kazalu mora biti navedeno, na katerih straneh se začne posamezni sklop, znotraj sklopa 4. točke (Vsebina vloge) pa tudi, na kateri strani oz. straneh je jedro odgovora na posamezno obvezno vprašanje.

3. Seznam okrajšav: v seznamu okrajšav mora biti navedeno, katere okrajšave je ekipa uporabljala v pisanju memoranduma. Ekipe lahko uporabljajo uradne okrajšave (npr. ZUstS za Zakon o ustavnem sodišču).

4. Vsebina vloge: vsebinski del memoranduma.

5. Predlog odločitve Ustavnega sodišča: memorandum se zaključi s predlogom za odločitev Ustavnega sodišča, v katerem ekipa predlaga, kakšno odločitev naj Ustavno sodišče sprejme.

6. Seznam uporabljenih virov: v seznamu uporabljenih virov se navedejo vsi (in samo) tisti viri (vključno s predpisi, sodno prakso ter pravnimi mnenji), na katere se ekipa sklicuje ali jih navaja v memorandumu.

4.2.7. Dolžina memoranduma: Skupen obseg četrtega dela (Vsebina vloge) in petega dela (Predlog odločitve Ustavnega sodišča) iz točke 4.2.6. ne sme presegati 20.000 znakov vključno s presledki, a brez opomb.

4.2.8. Memorandum ne sme vsebovati slikovnega gradiva. Za slikovno gradivo se štejejo tudi logotipi različnih institucij in njim podobni znaki.

 

4.3 VSEBINA MEMORANDUMA

4.3.1. Pri oblikovanju memoranduma morajo ekipe smiselno upoštevati določbe o sestavinah vlog, ki jih opredeljujeta Poslovnik Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) in njegova Priloga (Vsebine vlog), dostopna na spletni strani US (http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/poslovnik-ustavnega-sodisca/).

4.3.2. Podrobnejše ali dodatne zahteve glede sestavin memoranduma lahko Organizacijski odbor opredeli hkrati s primerom, ki je objavljen na spletni strani tekmovanja.

4.3.3. V memorandumu mora ekipa obravnavati obvezna vprašanja, ki so skupaj s primerom objavljena na spletni strani tekmovanja.

4.3.4. Ekipe pri oblikovanju memoranduma in odgovora nanj niso omejene zgolj na obravnavanje obveznih vprašanj. Obravnavanje dodatnih relevantnih ustavnopravnih vprašanj se lahko pri točkovanju nagradi.

 

4.4. ROK IN NAČIN ODDAJE MEMORANDUMA

4.4.1. Predstavnik ekipe mora poslati memorandum po elektronski pošti na elektronski naslov pitamicevotekmovanje@gmail.com najkasneje do izteka dne, ki je v koledarju dogodkov določen kot rok za oddajo memoranduma.

4.4.2. Elektronska verzija memoranduma mora biti poslana v formatu Microsoft Word s končnico ».docx«

 

5. OCENJEVANJE MEMORANDUMOV

 

5.1. SPLOŠNO

5.1.1. Vsak memorandum neodvisno ocenita vsaj dva ocenjevalca. Vse memorandume oceni enako število ocenjevalcev.

5.1.2. Ocenjevalci memorandumov so ugledni pravniki iz vrst učiteljev in sodelavcev vseh slovenskih pravnih fakultet, ustavnih sodnikov, sodnikov, strokovnih sodelavcev na Ustavnem sodišču, odvetnikov, visokih državnih uslužbencev in drugih uveljavljenih pravnikov.

5.1.3. Končna ocena memoranduma se izračuna kot povprečje delnih ocen obeh oz. vseh ocenjevalcev posameznega izdelka.

5.1.4. Zoper (delno ali povprečno) oceno pisnega dela ni pritožbe.

 

5.2. SMERNICE ZA OCENJEVANJE MEMORANDUMA

5.2.1. Ocenjevalec memorandum oceni z največ 100 točkami.

5.2.2. Ocenjevalci pri ocenjevanju upoštevajo:

 

A) FORMALNI DEL (do 30 točk):

       memorandum vsebuje vse zahtevane sestavine,

       slovnična in oblikovna pravilnost,

       sposobnost jasnega pravnega izražanja in

       formalna pravilnost vloge (vložnik; pravna podlaga; predlog).

 

B) VSEBINSKI DEL:

       argumentacija in razumevanje posameznih institutov (do 48 točk),

       kakovost uporabe sodne prakse in teorije (do 10 točk) in

       izstopajoča, nepričakovana argumentacija (do 12 točk).

 

6. ODGOVOR NA MEMORANDUM

 

6.1. SPLOŠNO

6.1.1. Odgovor na memorandum morajo predložiti vse ekipe, ki so oddale memorandum.

6.1.2. Organizacijski odbor izmed prispelih memorandumov izbere dva memoranduma, za katera oceni, da sta najprimernejša za pisanje odgovorov na memorandum (dovolj celovito obravnavata največje število ustavnopravnih problemov), in vsaki ekipi pošlje kopijo enega od njiju.

6.1.3. Organizacijski odbor sme pripraviti tudi kompilacijo dveh ali več prispelih memorandumov, če je to potrebno, da lahko tekmovalci v odgovoru na memorandum obravnavajo vsa relevantna ustavnopravna vprašanja.

6.1.4. Vsaka ekipa pripravi odgovor na memorandum, ki ga prejme. Ekipa v odgovoru nastopa kot nasprotna stranka v postopku (npr. Državni zbor).

 

6.2. OBLIKA IN STRUKTURA ODGOVORA NA MEMORANDUM

6.2.1. Glede oblike in strukture odgovora na memorandum se smiselno uporabljajo določbe o obliki in strukturi memoranduma, razen glede naslovne strani, kjer mora biti navedeno, da gre za "odgovor na memorandum".

 

6.3. ROK IN NAČIN ODDAJE

6.3.1.  Glede roka in načina oddaje odgovora na memorandum se smiselno uporabljata določbi o roku in načinu oddaje memoranduma iz točk 4.4.1. in 4.4.2. tega pravilnika.

 

7. OCENJEVANJE ODGOVORA NA MEMORANDUM


7.1. SPLOŠNO

7.1.1. Vsak odgovor na memorandum neodvisno ocenita vsaj dva ocenjevalca. Vse odgovore na memorandum oceni enako število ocenjevalcev.

7.1.2. Ocenjevalci odgovorov na memorandume so ugledni pravniki iz vrst učiteljev in sodelavcev vseh slovenskih pravnih fakultet, ustavnih sodnikov, sodnikov, strokovnih sodelavcev na Ustavnem sodišču, odvetnikov, visokih državnih uslužbencev in drugih uveljavljenih pravnikov.

7.1.3. Končna ocena odgovora na memorandum se izračuna kot povprečje delnih ocen obeh oz. vseh ocenjevalcev posameznega izdelka.

7.1.4. Zoper (delno ali povprečno) oceno pisnega dela ni pritožbe.

 

7.2. SMERNICE ZA OCENJEVANJE ODGOVORA NA MEMORANDUM

7.2.1. Ocenjevalec odgovor na memorandum oceni z največ 60 točkami.

7.2.2. Ocenjevalci pri ocenjevanju upoštevajo:

 

A) FORMALNI DEL (do 20 točk):

       memorandum vsebuje vse zahtevane sestavine,

       slovnična in oblikovna pravilnost,

       sposobnost jasnega pravnega izražanja in

       formalna pravilnost vloge (vložnik; pravna podlaga; predlog).

 

B) VSEBINSKI DEL:

       argumentacija in razumevanje posameznih institutov (do 28 točk),

       kakovost uporabe sodne prakse in teorije (do 6 točk) in

       izstopajoča, nepričakovana argumentacija (do 6 točk).

 

8. SANKCIJE ZA KRŠITEV PRAVIL TEKMOVANJA GLEDE OBSEGA, NAČINA ODDAJE IN  ROKOV ZA ODDAJO PISNIH IZDELKOV


8.1. Prekoračitev predpisanega obsega pisnega izdelka (memoranduma ali odgovora na memorandum) se kaznuje z odvzemom pol točke za vsakih 100 dopolnjenih znakov prek predpisanega obsega.

8.2. Prekoračitev obsega za več kot 5000 znakov se kaznuje z avtomatično izključitvijo iz tekmovanja.

8.3. Za en dan zamude pri oddaji pisnega izdelka se ekipa kaznuje z odvzemom 15 točk. Zamuda za več kot en dan se kaznuje z avtomatično izključitvijo iz tekmovanja.

8.4. Oddaja elektronske verzije pisnega izdelka v drugačnem formatu od zahtevanega (tč. 4.4.2.) se lahko kaznuje z odvzemom do 5 točk.

8.5. Če ekipa v opombah na dnu strani obsežneje navaja vsebinska stališča in ne le zgolj literature in virov (tč. 4.2.5.), se za vsakih 100 dopolnjenih znakov takšne vsebine ekipi odvzame pol točke. 

8.6. Vsak primer plagiatorstva ali neetične zunanje pomoči pri pripravi pisnih izdelkov se kaznuje z avtomatično izključitvijo iz tekmovanja. V primeru posebej blage kršitve lahko Organizacijski odbor ekipo kaznuje tudi blažje, a ne z manj kot odvzemom 15 točk.

8.6.1. Organizacijski odbor lahko članom ekipe, pri kateri je bilo ugotovljeno plagiranje, prepove sodelovanje na naslednjih Pitamičevih tekmovanjih.

8.6.2. V primeru posebno težke kršitve Pravil glede samostojnega dela lahko Organizacijski odbor imena članov ekipe, pri kateri je bila ugotovljena takšna kršitev, objavi na spletni strani tekmovanja skupaj z razlogom za izključitev.

8.7. O izreku sankcije odloča Organizacijski odbor.

8.8. O sankcioniranju drugih kršitev pravil odloča Organizacijski odbor.

8.9. Zoper odločitev Organizacijskega odbora ni pritožbe.

8.10. S svojo odločitvijo Organizacijski odbor seznani vse ekipe.

 

9. USTNI DEL TEKMOVANJA


9.1. SPLOŠNO

9.1.1. V ustni del tekmovanja se uvrsti:

- najboljših 8 ekip, če je pisne izdelke oddalo več kot 14 ekip, in

- najboljše 4 ekipe, če je pisne izdelke oddalo manj kot 14 ekip.

9.1.2. Če se na ustni del tekmovanja uvrstijo več kot štiri ekipe, v prvem krogu vsaka ekipa nastopi dvakrat, po enkrat v vlogi vsake izmed strank v postopku.

9.1.3. V polfinale se uvrstijo najboljše štiri ekipe, v finale pa najboljši dve ekipi.

9.1.4. V polfinalu in finalu vsaka ekipa nastopi v vlogi, ki je lahko določena z žrebom (prim. točko 9.3.1.5.).

9.1.5. Če se ekipa ustnega dela tekmovanja ne udeleži, se šteje, da je v ustni obravnavi zmagala nasprotna ekipa, ki se ji za vsakega ocenjevalca podeli po 60 točk.

9.1.6. Če se ekipa ustnega dela tekmovanja ne udeleži v polni zasedbi, in ne gre za dovoljeno izjemo iz točke 2.3.2. teh Pravil, ji za manjkajočega člana ekipe vsak ocenjevalec odbije 20 točk.

9.1.7. Če ocenjevalca ali ocenjevalci soglasno ocenijo, da je v ustnem nastopu član ekipe nesorazmerno malo prispeval k skupnemu nastopu ali je očitno nepripravljen, smejo ocenjevalci ekipi odbiti do 20 točk.

 

9.2. ČETRTFINALE

 

9.2.1. SPLOŠNE DOLOČBE

9.2.1.1. V ustni del tekmovanja se uvrstijo ekipe z najvišjim številom točk po seštevku točk prvega in drugega pisnega dela ter odbitku morebitnih kazenskih točk.

9.2.1.2. Organizacijski odbor mora do roka, določenega v koledarju dogodkov, vse ekipe obvestiti o tem, ali so se uvrstile na ustni del tekmovanja ali ne.

9.2.1.3. Organizacijski odbor z žrebom določi pare za izvedbo obravnav v prvem krogu ustnega dela tekmovanja in vlogo, ki naj jo posamezna ekipa zastopa v prvih od dveh ustnih obravnav. V drugi obravnavi ekipa zastopa nasprotno vlogo.

9.2.1.4. Ocene sodnikov iz obeh ustnih obravnav se seštejejo. Seštevku se glede na uvrstitev skupine v pisnem delu tekmovanja prišteje:

-  najboljši ekipi po pisnem delu 16 točk

- drugouvrščeni ekipi po pisnem delu 14 točk

- osmi ekipi po pisnem delu 2 točki.

 

9.2.1.5.  Glede na tak seštevek točk se določi vrstni red vseh ekip. Najboljše štiri ekipe se uvrstijo v polfinale.

 9.2.1.6. V primeru, da več ekip zbere enako število točk, se v naslednji krog tekmovanja uvrsti tista ekipa oz. tiste ekipe, ki so na ustnem delu prejele višje število točk.

 9.2.1.7. V primeru, da več ekip zbere enako število točk in se zgornjega pravila ne da uporabiti, Organizacijski odbor z žrebom izmed teh ekip določi ekipo, ki se uvrsti v naslednji krog tekmovanja.


9.2.2. POTEK

9.2.2.1. Ustna obravnava poteka v dveh krogih.

9.2.2.2. V prvem krogu ima ekipa, ki predstavlja memorandum, na voljo 20 minut za predstavitev svojih stališč, nasprotna ekipa pa 20 minut za odgovor na navedbe prve ekipe.

9.2.2.3. V drugem krogu ima ekipa, ki predstavlja memorandum, na voljo dodatnih 10 minut za izpodbijanje navedb nasprotne ekipe, ta pa dodatnih 10 minut za odgovor.

9.2.2.4. Med predstavitvami posamezne ekipe lahko sodniki postavljajo vprašanja. Na vprašanja odgovarja tisti član ekipe, ki mu je bilo vprašanje zastavljeno.

9.2.2.5. Čas spraševanja sodnikov se ne šteje v čas, ki ga ima ekipa na voljo za predstavitev, čas odgovarjanja na vprašanja pa se.


9.2.3 NAVAJANJE NOVIH ELEMENTOV

9.2.3.1. Ekipe lahko na ustni predstavitvi navajajo pravne in dejanske argumente, ki jih v pisnih izdelkih niso navajale.

 

9.2.4 OCENJEVANJE USTNE OBRAVNAVE

9.2.4.1. Nastope ekip v prvem krogu ustnega dela ocenjuje senat dveh ocenjevalcev. Zaradi zagotavljanja enakega položaja vseh ekip je javnost v prvih dveh krogih, oz. v prvem krogu obravnav, če v njem sodeluje 8 ekip, izključena.

9.2.4.2. Ocenjevalce imenuje izmed učiteljev in sodelavcev vseh treh pravnih fakultet, ustavnih sodnikov, sodnikov, strokovnih sodelavcev na Ustavnem sodišču, odvetnikov in drugih uglednih pravnikov Organizacijski odbor.

9.2.4.3. Ocenjevalci za posamezno ustno obravnavo so določeni naključno.

9.2.4.4. Ocenjevalci imajo po zaključku četrtega dela 30 minut časa, da ocenijo predstavitve.

9.2.4.5. Med ocenjevanjem se ocenjevalci med seboj lahko posvetujejo.

9.2.4.6. Zoper ocene ustnega dela ni pritožbe.

 

9.3. POLFINALE IN FINALE

 

9.3.1. SPLOŠNE DOLOČBE

9.3.1.1. Najboljše 4 ekipe prvega kroga ustnega dela tekmovanja (ali po oceni pisnih izdelkov, če je prijavljenih manj kot 14 ekip) se uvrstijo v polfinalni del tekmovanja.

9.3.1.2.  Najbolje ocenjena ekipa iz prvega kroga ustnega dela tekmovanja (ali pisnih izdelkov, če je prijavljenih manj kot 14 ekip ) se pomeri s četrtouvrščeno ekipo, drugouvrščena pa s tretjeuvrščeno. Zmagovalni ekipi obeh polfinalov se pomerita v finalu.

9.3.1.3. Organizacijski odbor z žrebom določi, katero stran bo predstavljala katera ekipa v vsakem od polfinalov.

9.3.1.4. Organizacijski odbor ekipe o tem, ali v polfinalu predstavljajo memorandum ali odgovor, obvesti 4 dni pred polfinalom, o tem, s katero ekipo se pomerijo v polfinalu, pa 2 dni ped polfinalom.

9.3.1.5. Če sta obe zmagovalni ekipi v polfinalu nastopali v istih vlogah, se njuni vlogi v finalu določita z žrebom.

9.3.1.6. Če sta zmagovalni ekipi v polfinalu nastopali v različnih vlogah, ekipi v finalu brez žrebanja nastopata v vlogah, v katerih v polfinalu nista nastopali.

9.3.1.7. Po razglasitvi zmagovalcev polfinala se, če je to potrebno, nemudoma opravi žreb vlog v finalu. V nasprotnem primeru se razglasita vlogi ekip v finalu.


9.3.2. POTEK

9.3.2.1 Ustna obravnava poteka v dveh krogih.

9.3.2.2. V prvem krogu ima ekipa, ki predstavlja memorandum, na voljo 20 minut za predstavitev svojih stališč, nasprotna ekipa pa 20 minut za odgovor na navedbe prve ekipe.

9.3.2.3. V drugem krogu ima ekipa, ki predstavlja memorandum, na voljo dodatnih 10 minut za izpodbijanje navedb nasprotne ekipe, ta pa dodatnih 10 minut za odgovor.

9.3.2.4. Med predstavitvami posamezne ekipe lahko sodniki postavljajo vprašanja. Na vprašanja odgovarja tisti član ekipe, ki mu je bilo vprašanje postavljeno.

 9.3.2.5. Čas spraševanja sodnikov se ne šteje v čas, ki ga ima ekipa na voljo za predstavitev, čas odgovarjanja na vprašanja pa se.

 

9.3.3. NAVAJANJE NOVIH ELEMENTOV

9.3.3.1. Ekipe lahko na ustni predstavitvi navajajo pravne in dejanske argumente, ki jih v pisnih izdelkih niso navajale.


9.3.4. OCENJEVANJE USTNE OBRAVNAVE

9.3.4.1. Ustne obravnave v polfinalu in finalu ocenjuje senat treh ocenjevalcev.

9.3.4.2. Ocenjevalce imenuje izmed učiteljev in sodelavcev vseh treh pravnih fakultet, ustavnih sodnikov, sodnikov, strokovnih sodelavcev na Ustavnem sodišču, odvetnikov in drugih uglednih pravnikov Organizacijski odbor.

9.3.4.3. Ocenjevalci za posamezno ustno obravnavo so določeni naključno.

9.3.4.4. Ocenjevalci imajo po zaključku četrtega dela 30 minut časa, da ocenijo predstavitve.

9.3.4.5. Med ocenjevanjem se ocenjevalci med seboj lahko posvetujejo.

9.3.4.6. Ob ocenjevanju nastopov ekip v polfinalu sodniki upoštevajo tudi kakovost njihovih pisnih izdelkov.

9.3.4.7. Zoper ocene ustne obravnave ni pritožbe.

 

9.4. SMERNICE ZA OCENJEVANJE USTNIH PREDSTAVITEV

 

9.4.1. Ocenjevalec ustni nastop ekipe oceni z največ 80 točkami.

9.4.2. Ocenjevalci pri ocenjevanju predstavitve ekipe upoštevajo:

 

A) ARGUMENTACIJO IN RAZUMEVANJE (do 28 točk).

 

B) NASTOP

       retorika, pravno izražanje (do 17 točk),

       odzivnost (do 5 točk) in

       ekipno sodelovanje (do 10 točk).

 

C) UPORABA PRAKSE IN TEORIJE (do 10 točk).

 

D) INOVATIVNOST (do 10 točk).

 

9.5. ZMAGOVALEC TEKMOVANJA


9.5.1. Zmaga ekipa, ki doseže višje število točk v finalu tekmovanja. Ocene pisnih izdelkov in prejšnjih ustnih nastopov se pri ugotavljanju rezultata ne upoštevajo.

 

10. POTRDILA, PRIZNANJA, NAGRADE


10.1. Članom ekip, ki so oddale memorandum in odgovor na memorandum, se izda potrdilo o sodelovanju na tekmovanju.

10.2. Članom ekip, ki so se uvrstile v četrtfinalni del se izda potrdilo o uvrstitvi v četrtfinalni del tekmovanja.

10.3. Članom tretjeuvrščenih ekip v polfinalu se poleg zgornjih potrdil izda priznanje o uvrstitvi v polfinale tekmovanja.

10.4. Članom drugouvrščene ekipe se poleg potrdil iz točke 10.1. izda tudi priznanje o doseženem drugem mestu na tekmovanju.

10.5. Člani drugouvrščene ekipe prejmejo pokale za doseženo drugo mesto na tekmovanju.

10.6. Članom zmagovalne ekipe v finalu se poleg potrdil iz točke 10.1. izda priznanje o doseženem prvem mestu na tekmovanju.

10.7. Člani zmagovalne ekipe prejmejo pokale za doseženo prvo mesto na tekmovanju. 

10.8. Ekipe, ki so se uvrstile v polfinale, prejmejo nagrade, ki jih določi Organizacijski odbor.

10.9. Ekipa, ki je za svoja pisna izdelka prejela najvišje število točk, prejme posebno plaketo za najboljši pisni izdelek.

10.10. Senat, ki sodi v finalu, lahko odloči, da kateremu izmed govorcev oz. govornic podeli posebno plaketo za najboljši ustni nastop, če oceni, da po kakovosti bistveno odstopa od drugih tekmovalcev. Organizacijski odbor tekmovalcu oz. tekmovalki izda priznanje za najboljši ustni nastop.

10.11. Potrdila, priznanja, pokali, plakete in nagrade se podelijo na slovesen način.

10.12. Po zaključku polfinala se potrdila o sodelovanju in uvrstitvi podelijo ekipam, ki se niso uvrstile v polfinale.

10.13. Po koncu finala se potrdila o sodelovanju in uvrstitvi ter priznanja in nagrade podelijo ekipam, ki so se uvrstile v polfinale.

 

11. ORGANIZACIJSKI ODBOR


11.1. Za organizacijo in izvedbo tekmovanja skrbi Organizacijski odbor.

11.2. Z izjemo konstitutivne seje Organizacijski odbor sprejema odločitve na korespondenčni seji, razen če kateri od članov Organizacijskega odbora zahteva drugače.

11.3. Seje Organizacijskega odbora lahko potekajo tudi na daljavo.

11.4. Organizacijski odbor lahko odloča, če je na seji prisotna vsaj polovica članov.

11.5. Organizacijski odbor odloča z večino opredeljenih glasov.

11.6. Zoper odločitve Organizacijskega odbora ni pritožbe.

11.7. Organizacijski odbor lahko sprejme sklep, s katerim izmed članov Organizacijskega odbora imenuje Izvršni odbor, ki odloča o vprašanjih, za katere ga v sklepu pooblasti Organizacijski odbor.

11.8. Člani Organizacijskega odbora so lahko ocenjevalci pisnih izdelkov in ustnih obravnav.

 

12. SPLETNA STRAN TEKMOVANJA


12.1. Tekmovanje ima svojo spletno stran, na kateri se objavijo ta pravila, primer ter druge informacije, ki so potrebne za nemoten potek tekmovanja.

12.2. V študijskem letu 2023/2024 je naslov spletne strani: http://pitamicevotekmovanjestudentovprava.blogspot.si/.

12.3. Elektronski naslov, na katerega morajo ekipe posredovati v teh pravilih določene podatke in dokumente, je pitamicevotekmovanje@gmail.com.

12.4. Vse v teh pravilih določene podatke in dokumente je treba priporočeno poslati na naslov: »Pitamičevo tekmovanje študentov prava, Pravna fakulteta UL, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana«, če ni določeno drugače.

 

13. POKROVITELJI TEKMOVANJA

13.1. Organizacijski odbor lahko določi glavnega pokrovitelja tekmovanja in pokrovitelje tekmovanja.

13.2. Glavni pokrovitelj tekmovanja in pokrovitelji tekmovanja se navedejo na spletni strani tekmovanja, objavijo na primeren način v zaključnem delu tekmovanja in v morebitnih publikacijah tekmovanja.

13.3. Sponzorji tekmovanja se navedejo na spletni strani tekmovanja in v zborniku, če se ta izda. Organizacijski odbor lahko določi tudi druge načine za objavo sponzorjev tekmovanja.

 

14. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14.1. Ta pravila so objavljena na spletni strani tekmovanja, kjer so dostopna ves čas tekmovanja.

14.2. Organizacijski odbor vsako leto sprejme naslednje priloge teh pravil:

            - koledar dogodkov,

            - primer in seznam obveznih vprašanj,

- morebitne dodatne sestavine memoranduma in odgovora na memorandum (ki presegajo zahteve iz Priloge Poslovnika Ustavnega sodišča).

 14.3. Vse priloge morajo biti objavljene na spletni strani tekmovanja.

 14.4. V primeru dvoma o interpretaciji Pravil odloča Organizacijski odbor.