četrtek, 17. december 2015

Spoštovani tekmovalci!

V preteklih dneh smo prejeli kar nekaj vprašanj:

1. Iz primera izhaja, da je otrok že dopolnil šest let in da bi ga morala starša posledično februarja vpisati v šolo. Zanima nas ali bi ga morala vpisati v šolo februarja 2015? Je torej otrok dopolnil šest let leta 2015?

ODGOVOR: Otrok je dopolnil šesti rojstni dan 19.1. 2015.

2. Ali se šteje, da vlagamo vlogo na Ustavno sodišče 21. decembra 2015?

3. Je torej čas to koledarsko leto?

ODGOVOR: Ker smo prejeli več vprašanj v zvezi s časovnim potekom dogodkov, organizacijski odbor podaja dodaten namig. Kot pravno upošteven datum v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča je treba šteti datum njene objave v Uradnem listu RS, saj takrat nastopijo njeni pravni učinki. Državni zbor je novelo zakona sprejel mesec dni po objavi odločbe Ustavnega sodišča v Uradnem listu RS. Starša sta vlogo Ustavnemu sodišču posredovala v zadnjih dneh februarja 2015.

4. Ali je otrok vpisan v šolo? Če da, na katero?

ODGOVOR: Kot izhaja iz primera, je otrok v času oddaje vloge Ustavnemu sodišču pred vpisom v osnovno šolo.

5. Koliko dni po sprejemu novele zakona je Državni zbor sprejel sporen ustavni zakon?

ODGOVOR: Organizacijski odbor meni, da ta podatek za pripravo pisnih izdelkov ni potreben.

6. Pri natančnejši analizi letošnjega primera smo naleteli na vprašanje, in sicer nas zanima, v katerem Uradnem listu je bila objavljena novela ZOFVI glede na 24b. člen ZUstS, ker je to nujno potrebno za vlogo, neresničnih podatkov pa ne smemo navajati.

ODGOVOR: Pri navedbi številke in datuma Uradnega lista RS lahko namesto številk tekmovalci navedejo znak X.

7. Ali lahko pri odgovarjanju na tretje vprašanje zanikamo pravni interes staršev z dokazovanjem otrokovega interesa, ker je po našem mnenju on pobudnik?

ODGOVOR: Primer po mnenju organizacijskega odbora vsebuje potrebne podatke, ki omogočajo, da tekmovalci celovito preučijo vprašanje v zvezi s pravnim interesom.

8. Ali citirani del noveliranega člena ZOFVI ("Zasebnim šolam, ki so v letu 2012 izvajale javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, in so v razvid še vedno vpisane ob uveljavitvi tega zakona, se za izvedbo celotnega programa zagotavlja 90% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.!) predstavlja celotni odstavek tj. brez zadnjega stavka, ki ga je vseboval spremenjeni člen ("Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.")?

ODGOVOR: Primer natančno določi, kakšno je besedilo drugega odstavka 86. člena po spremembi zakona. Veljavnost določb se presoja po splošnih razlagalnih pravilih.

9. Ali lahko v opombah dodatno pojasnimo kakšen pojem?

ODGOVOR: Pravila Pitamičevega tekmovanja v točki 4.2.5. jasno določajo, v katere namene je dovoljeno v memorandumu uporabiti opombe pod črto.

10. Ali želijo starši vpisati otroka v zadevno osnovno šolo zaradi dodatnih verskih vsebin, torej zato da bi otroka vzgajala skladno s svojim verskim prepričanjem?


ODGOVOR: Primer vsebuje dovolj podatkov, da lahko tekmovalci oblikujejo stališča staršev.

Ni komentarjev:

Objavite komentar