ponedeljek, 20. november 2017

VPRAŠANJA, PROŠNJE IN ODGOVORI

Dve novi vprašanji:

1. Ali je mati mladoletnega M. živa, znana, ima roditeljsko pravico, ima poslovno sposobnost? 
Ali bi mati nasprotovala, da Abu M. uveljavlja interese otroka pred Ustavnim sodiščem

Primer o materi ne govori, zato ni mogoče uganjevati, kako bi se mati odzvala (ali odzivala) na ravnanje Abu M.-ja. Za potrebe reševanja primera naj ekipe mater odmislijo. 


2. Zanima me če je Društvo za zaščito žrtev vojne in vojnega nasilja v Transjordaniji registrirano v Republiki Sloveniji?

Društvo je registrirano v Republiki Sloveniji.Še tri nova vprašanja:


1. Ali je kateri izmed vaščanov, ki spremljajo mladoletnega M. na poti v Slovenijo, po transjordanski zakonodaji ali običaju, njegov skrbnik?

Iz primera ne izhaja, da bi bil kdo izmed vaščanov skrbnik mladoletnega otroka.

2. Ali lahko naši ustavni pobudi priložimo listino na katero se sklicujemo za utemeljitev pravnega interesa, ki je sestavljena iz podatkov izhajajočih iz primera?

Vlogi lahko (ni pa nujno) priložite listine, katerih obstoj in podatki v njej izhajajo iz primera, ne pa tudi listin, ki sicer vsebujejo podatke iz primera, njihov obstoj pa iz primera ne izhaja. Vsekakor morajo tekmovalci pri »kreativnem« dopolnjevanju primera upoštevati pravilo 1.11. Pravil: Tekmovalci lahko v svojih vlogah navajajo tudi druga resnična dejstva (statistične podatke, empirične raziskave ipd.), ne smejo pa navajati neresničnih (izmišljenih) dejstev.

3. Ali so transjordanski člani društva že zaprosili za mednarodno zaščito?


Iz primera ta okoliščina ne izhaja. 


Odgovor na še eno vprašanje


1. Pozdravljeni, imam vprašanje glede oblike memoranduma...zanima me, ali je možno pobudo začetek postopka za presojo ustavnosti/zakonitosti Zakona o tujcih oddati na obrazcu Ustavnega sodišča (http://www.us-rs.si/media/obrazec_pobuda_pdf.pdf), ali moramo napisati vse sami, kot je na primer tale primer pobude: http://www.sodnisko-drustvo.si/files/sporocila_za_javnost/2006/pobuda1.pdf."


Memorandum in odgovor nanj morata upoštevati napotke iz Pravil IX. Pitamičevega tekmovanja (točka 4.2.).Odgovori na še štiri vprašanja:

1) Kdo vlaga pobudo na Ustavno Sodišče, Abu M. ali Društvo za zaščito žrtev vojne in vojnega nasilja v Transjordaniji?

Iz primera izhaja, da se je na Ustavno sodišče obrnilo Društvo, temu prizadevanju pa se je pridružil Abu M.


2) Ali ima Abu M. pooblastilo za zastopanje društva pred Ustavnim sodiščem?

Abu M. ne zastopa Društva.


3) Ali so bili slovenski in transjordanski člani društva podvrženi vojni ali vojnemu nasilju v Transjordaniji?

Iz primera izrecno ne izhaja, da bi bili, je pa za transjordanske državljane, ki so prišli v Slovenijo nedavno, mogoče sklepati, da so bili lahko podvrženi vsaj vojnemu stanju."


4) Ali imajo slovenski oziroma transjordanski člani društva družinske člane, ki so na poti iz Transjordanije?

Vsekakor ga ima Abu M., glede drugih takšnega podatka v primeru ni.


5) Ali pri 3. vprašanju, ki se glasi: "Kakšen je učinek odstopa od mednarodne pogodbe v notranjem pravnem redu Republike Slovenije?" sprašujete glede začasne ali trajne odpovedi od mednarodne pogodbe?"


Vprašanje je odvisno od tega, ali bodo tekmovalci ocenili, da zakonska novela daje podlago za trajno ali začasno odpoved mednarodne pogodbe.Odgovora na še dve vprašanji:


1. Na kaj se besedna zveza 'v notranjem pravnem redu' dejansko nanaša? Ali bi imelo vprašanje enak pomen, če te besedne zveze ne bi vsebovalo?

Pojem notranji pravni red opisuje pravni red, ki velja na ozemlju Republike Slovenije in izhaja iz Ustave RS. Ne, vprašanje ne bi imelo enakega pomena, če ne bi vsebovalo te besedne zveze.

2. Ali Abu M. vlaga ločeno pobudo za oceno ustavnosti ali samo sodeluje pri pobudi društva?

Iz besedila primera izhaja, da se je Abu M. pridružil prizadevanju društva. Pobudo torej pripravljata skupaj.Organizacijski odbor je prejel dve vprašanji:

1. Ali ima društvo dodeljen status, da deluje v javnem interesu (na osnovi 30. člena ZDru-1)?   

Glede na to, da ta podatek v primeru ni naveden, lahko tekmovalci štejejo, da gre za društvo, ki takšnega statusa nima.


2. Ali nam lahko na podlagi 115. člena Poslovnika Državnega zbora, ki ureja obvezne sestavine predloga zakona tudi posredujete Uvod ter Obrazložitev predloga novele Zakona o tujcih, katerega je v besedilu, namenjeno Pitamičevem tekmovanju, vlada tudi v nujnem postopku sprejela. Tekst bi potrebovali za dodatno razumevanje novele ter lažjo izdelavo memoranduma.

Dodatnih gradiv iz zakonodajnega postopka, predhodnih postopkov (oblikovanje predloga/ov zakona na ministrstvu, mnenja Službe Vlade RS za zakonodajo, mnenje Zakonodajno- pravne službe Državnega zbora) ali kasnejših mnenj državnih organov (Varuha človekovih pravic) letošnji primer ne predvideva. Ekipe naj zato pri pripravi memoranduma upoštevajo samo besedilo zakona.

Ni komentarjev:

Objavite komentar